Právne podmienky použitia stránok bauknecht.sk

Žiadame všetkých návštevníkov našich internetových stránok, aby sa zoznámili s podmienkami prístupu a používania web stránky www.bauknecht.sk /ďalej len „Podmienky“/, tak ako je uvedené nižšie.

Prevádzkovateľom webovej stránky www.bauknecht.sk /ďalej len „web-stránka“/ je spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 35 796 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo 22533/B /ďalej len „ WHIRLPOOL“/.

Vstupom a používaním tejto stránky súhlasíte s týmito Podmienkami a ich ustanoveniami, ktoré sú uvedené nižšie. Vstupom a používaním tejto web stránky potvrdzujete, že ste Podmienkam porozumeli, že ich budete dodržiavať a nepodniknete žiadne kroky v rozpore s týmito Podmienkami. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, resp. ich neakceptujete, prosíme Vás o ukončenie používania tejto web-stránky.

Akýkoľvek materiál a obsah tejto web-stránky je určený iba na osobné, nekomerčné účely používateľa web-stránky. Vzhľadom na tieto zmluvné podmienky sa každý používateľ web-stránky zaväzuje, že bude dodržiavať a rešpektovať všetky autorské práva, obchodné mená, ochranné známky alebo ďalšie vlastnícke práva, ktoré sú na tejto web-stránke obsiahnuté.

Akékoľvek neoprávnené použitie materiálu možno bez akýchkoľvek obmedzení sankcionovať v súlade s platnými predpismi SR alebo s medzinárodným právom. Toto ustanovenie sa týka najmä, nie však výlučne, škôd súvisiacich so zneužitím obchodného mena, ochranných známok, autorských práv, súkromia a reklamných práv.

Všetky obchodné mená, značky, predajné značky, označenia a logá, umiestnené na tejto web-stránke, sú registrovanými alebo neregistrovanými značkami, označeniami a vlastníctvom WHIRLPOOL a jeho sesterských spoločností. Obsah týchto stránok nikoho neoprávňuje použiť ochrannú známku, značku alebo využiť iné autorské právo WHIRLPOOL bez jeho písomného súhlasu, prípade iného vlastníka týchto práv. Používateľ web-stránky sa zaväzuje zdržať sa kopírovania, používania, publikovania v akejkoľvek forme, rozmnožovania alebo vykonávania akýchkoľvek zásahov, ktorých dôsledkom je pozmeňovanie materiálov, ochranných označení, log a iných známok na tejto web-stránke WHIRLPOOL umiestnených.

Informácie a súvisiace vyobrazenia na tejto web-stránke sú poskytnuté „tak, ako sú“, teda bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo konkludentnej.

WHIRLPOOL a jeho dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa týchto informácií vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť, vhodnosť na určitý účel, ako aj vlastníckych práv a neporušenia zmluvy.

WHIRLPOOL neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých na web-stránke. WHIRLPOOL neručí a nenesie zodpovednosť za chyby alebo zanedbania v obsahu alebo za aktualizáciu informácií na web-stránke.

WHIRLPOOL si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia vykonávať zmeny v informáciách, materiáli, vybavení, technických podmienkach alebo v modeloch, resp. v dostupnosti tejto web-stránky.

WHIRLPOOL nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, nasledujúce, nepriame škody alebo škody zakladajúce trestný čin, ktoré vznikli počas prístupu na túto web-stránku alebo pri jej použití, prípadne počas prístupu či použitia stránky, na ktorú táto web-stránka odkazuje.

Táto web-stránka môže uvádzať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou WHIRLPOOL. WHIRLPOOL nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré web-stránka uvádza odkaz, a uvedenie odkazu neznamená schválenie týchto stránok spoločnosťou WHIRLPOOL. WHIRLPOOL nemá dosah na kontrolu nad obsahom stránok, na ktoré web-stránka uvádza odkazy, a nenesie zodpovednosť za žiadne následky, akokoľvek vyplývajúce z použitia odkazovaných stránok.

Ak by akýkoľvek používateľ stránky reagoval na informácie vrátane údajov z formulárov, ako sú rôzne dopyty, komentáre, návrhy alebo podobné údaje týkajúce sa obsahu akéhokoľvek dokumentu, nebudú tieto informácie považované za dôverné, spadajúce pod vlastnícke práva iného subjektu než spoločnosti WHIRLPOOL. Spoločnosť WHIRLPOOL takýmito informáciami nie je nijako viazaná a je oprávnená tieto informácie a údaje voľne reprodukovať, používať, zverejniť a distribuovať ich bez obmedzenia. Ďalej vzhľadom na tieto informácie a údaje bude spoločnosť WHIRLPOOL oprávnená ich voľne použiť, rovnako ako relevantné nápady, koncepty, know-how alebo technológie, a to bez obmedzenia iba na vývoj, výrobu a uvedenie na trh.

Upozorňujeme používateľov web-stránky, že dôvernosť korešpondencie zasielanej prostredníctvom siete Internet nie je možné zaručiť. Zasielané informácie sú určené výhradne spoločnosti WHIRLPOOL a jej pobočkám, materským, dcérskym a sesterským spoločnostiam. Používateľ má právo na prístup a úpravu týchto informácií poskytovaných spoločnosťou WHIRLPOOL. Používateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu web-stránky, bez predchádzajúceho súhlasu WHIRLPOOL na web-stránku umiestňovať odkazy na iné web-stránky, umiestniť akékoľvek iné prepojenia.

Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. WHIRLPOOL je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť, dopĺňať a upravovať. Používaním tejto web-stránky používateľ súhlasí s aktuálnym znením Podmienok. V prípade ak by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok stalo neplatným alebo bolo za také vyhlásené, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Neplatné ustanovenie WHIRLPOOL bez zbytočného odkladu nahradí ustanovením, ktoré bude v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.